PM för arrangörer av bönesamling på nationaldagen 6/6 2011

Detta PM skall endast ses som förslag till vägledning och stöd för arrangörer


Ansvar/Ledning

För att få så stort genomslag som möjligt bör bönen arrangeras ekumeniskt, med så bred representation som möjligt från de evangeliska kristna kyrkorna i staden, både av ledare och lekmän. Utse förslagsvis gemensamt en eller ett par personer att samordna och leda samlingen.
 

Inbjudan/Information

För att sprida information om samlingen, tidpunkt och plats kan denna registreras på www.sverigebonen.se (se första sidan för instruktion)). Information om hemsidan kommer att spridas på olika sätt i samband med konferenser och i kristen media. För ytterligare informationsspridning finns på hemsidan (under ”Resurser”) en mall för inbjudan och affisch där tid/plats kan skrivas in och skickas per mail eller skrivas ut. Även gemensam annonsering i dags-/veckotidningar på initiativ av kyrkorna i staden uppmuntras.
 
 

Tidpunkt/Längd

Många samlingar runt omkring i Sverige kommer att äga rum kl. 15, eftersom detta normalt är en bra tid att samlas på en helgdag, och denna tidpunkt rekommenderas därför, även för att stärka upplevelsen av samhörighet med andra bedjare över hela landet.

Rekommenderad längd på samlingen: 1 timme

 

Plats

Om bönesamlingen hålls utomhus på allmän plats behöver polistillstånd sökas, se hemsidan för ansökningsblankett (under ”Resurser”).

För samlingar inomhus, i kyrka eller allmän samlingsplats tas lämpligen kollekt upp till omkostnader för lokalinnehav. Enskild kyrka/församling bör dock inte profileras särskilt  pga samlingens ekumeniska karaktär.


Inledning/Avslutning

Inled förslagsvis mötet med att läsa visionen för Sverigebönen och att be en gemensam bön som skrivits ut på papper till deltagarna eller visas på duk med hjälp av dator/overhead, t ex den bön som föreslås på hemsidan (under ”Resurser”).

Samlingen avslutas lämpligen med samma bön och/eller Fader Vår och/eller välsignelsen från 4 Mos. 6:24-26 (”Herre välsigna oss och bevara oss” etc.).

 

Böneämnen

Förslag till böneämnen för Sverige finns i ”böneguiden” i power-point för och nedladdning och visning från dator, se under”Resurser” på www.sverigebonen.se.

Förslagsvis kan olika församlings- eller böneledare turas om att leda bön för respektive ämnen för att ytterligare förstärka enheten i bönen och som komplement till fri bön.

 

Psalmer/Lovsånger

Även om fokus i samlingen är på bön så varvas lämpligen bönerna med några psalmer och/eller lovsånger och bönesånger. Sången leds av sångledare eller tas om sådan saknas upp av mötesledare. Om förstärkning önskas finns inspelade bönesånger att tillgå för nedladdning på www.sverigebonen.se.

 
info@sverigebonen.se | Ett ekumeniskt nätverk från olika kyrkor och organisationer i Sverige.  | Plusgiro: 62 39 34-7